HTC UltraPixel ကင္မရာအသစ္

HTC UltraPixel ကင္မရာသည္ အဆင့္ျမင့္ ပံုရိပ္ေဖာ္ နည္းပညာျဖင့္ သင့္အား ထင္ရွားရွင္းလင္း၊ ဘဝသ႐ုပ္မွန္ ပံုရိပ္မ်ားကို အေရာင္အေသြး စံုစံုလင္လင္ျဖင့္၊ အလင္းနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္ လ်င္ျမန္စြာ ႐ိုက္ယူႏုိင္ခြင့္ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

ImageSense နည္းပညာသည္ ႐ုပ္ပံုအရည္အေသြးတြင္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္သည္-

  • UltraPixel Sensor။ ။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားသည့္ ပစ္ဇယ္ ရုိက္ကူးခ်က္တိုင္းတြင္ ၁၃ မီဂါပစ္ဇယ္ ကင္မရာမ်ားထက္ အလင္းကို ၃၀၀% ပို၍ ဖမ္းယူႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည္။
  • HTC ImageChip- တစ္ဆက္တည္း အလိုအေလ်ာက္ ျပတ္သားေသာဆံုခ်က္၊ အေရာင္ျဖည့္မႈ၊ ဆူညံသံေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပိုမိုသဘာဝက်သည့္ ျမင့္မားေသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း ပမာဏကို ေပးသည္
  • F/2.0 Aperture- အႀကီးဆံုး ရႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္းကင္မရာ အပါခ်ာ(အလင္းဝင္ေပါက္) သည္ iPhone 5 တြင္ ရႏိုင္ေသာ အလင္းထက္ ၄၄% ပိုရေစသည္
  • ပုံရိပ္ အျမင္အား တည္ၿငိမ္ျခင္း - ႐ုပ္ၿငိမ္ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ မႈန္ဝါးမႈႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားတြင္ တုန္ခါေနမႈကို မ်ားစြာေလ်ာ့ခ်ထားသည္

“စမတ္ဖုန္းကင္မရာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးတြက္ဆၾကည့္ေသာအခါ ပစ္ဇယ္အေရအတြက္အားလုံးကို ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ ဟဒ္ဝဲႏွင့္ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳျခင္းသည္သာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပုံကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္၊ မီဂါပစ္ဇယ္မ်ားကို လုိအပ္သေလာက္သာ အေလးထားသင့္သည္။”

Jessica Dolcourt ၊ CNET

UltraPixel ဆင္ဆာ

ဤတြင္ (၃၀၀% ပိုေသာ) အလင္း ႐ွိပါေစ။

မီဂါပစ္ဇယ္ပိုမ်ားမွ ပိုေကာင္းေသာ ႐ုပ္ထြက္ အရည္အေသြးရမည္ဟု ယူဆရန္ မလိုအပ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ တစ္ဦးထက္တစ္ဦး ပိုသာရန္အတြက္ အရည္ေသြးပိုျမင့္ရန္ မီဂါပစ္ဇယ္ပိုမ်ားမ်ားတြင္ ႁပြတ္သိပ္ေနေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ပံုထြက္ အရည္အေသြးကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ ရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပစ္ဇယ္ေသးေလေလ၊ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ စုေဆာင္းေသာ အလင္းနည္းေလေလျဖစ္သည္။

HTC ၏နည္းလမ္းမွာ ေစ်းကြက္တြင္ရွိသည့္ မ်ားစြာေသာ ၁၃ မီဂါပစ္ဇယ္ ကင္မရာမ်ား၏ အလင္းထက္ ၃၀၀% ပိုမိုဖမ္းယူႏုိင္သည့္ ပိုႀကီးေသာပစ္ဇယ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမွ ႐ိုက္ယူသည့္ အလင္းအားပိုေကာင္းေလေလ၊ ၎မွ မွတ္ယူသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ ပိုမ်ားေလေလ၊ ပို၍ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ အလင္းစနစ္တို႔တြင္ ပိုေကာင္းေသာပံုရိပ္ကို ရလဒ္အျဖစ္ထြက္ေပၚလာေစသည္။

UltraPixels ႏွင့္ အာ႐ံုခံကိရိယာ အရြယ္အစား

၂.၀ မိုက္ခ႐ိုမီတာ UltraPixel သည္ ဦးေဆာင္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွ ၈ MP ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ဧရိယာ ထက္ႏွစ္ဆ ရွိၿပီး၊ ပံုမွန္ ၁၃ MP အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ားထက္ ပိုႀကီးသည္။

HTC ကင္မရာ ႐ုပ္ပံုမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ဖန္သားျပင္မ်ား၊ HDTV မ်ားေပၚတြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီး၊ ၈ လက္မ x ၁၀ လက္မ ပံုအရြယ္အစားတြင္ ရီဆိုလူးရွင္း အျပည့္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ႏိုင္သည္။

တစ္ပံုစီ၏ ပကတိ ဖိုင္အရြယ္အစားသည္ ပိုေသးေလ့ရွိသည္။ ကေလာက္ဒ္တြင္ မွ်ေဝျခင္း၊ ဆြဲတင္ျခင္း၊ ဘက္အာ့ပ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားလုပ္သည့္အခါတြင္ လိုအပ္ပါက အနည္းငယ္ က်ံဳ႕ေအာင္ခ်ဳံ႕ရမည္။

ေအာက္တြင္ျပထားေသာ မတူညီေသာ အလင္းေရာင္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ထားသည့္ နမူနာဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ၾကည့္ပါ။

ေရွ႕ကဦးေဆာင္ေနသည့္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း။
HTC One

ImageChip ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စြမ္းအား

HTC ImageChip 2 သည္ Image Signal Processor (ISP) ကို သင့္တင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္-

ဆက္တိုက္အလိုအေလွ်ာက္ဆံုခ်က္

ဆံုခ်က္ျမန္ႏႈန္း ခ်က္ခ်င္းနီးပါး ရသည္။ သာမန္လူ မ်က္ေတာင္တစ္ခတ္ထက္ ပို၍ျမန္ေသာ အလိုအေလွ်ာက္ ဆံုခ်က္အတြက္ အကြာအေဝးဖတ္မႈကို ၂၀၀ မီလီစကၠန္႔ထက္နည္းသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ရႏုိင္သည္။ သင့္ပံုရိပ္မ်ားသည္ ဆံုခ်က္လြဲမႈမ်ိဳး ျဖစ္ခဲလိမ့္မည္။

Lens Compensation & Color Shading

မွန္ဘီလူး၏ အခုံးႏွင့္ အလင္းစီးဆင္းမႈေၾကာင့္ ႐ူပေဗဒသေဘာတရားအရ မွန္ဘီလူးသည္ ပို၍ နက္ေမွာင္ေသာ အစက္မ်ားကို အနားတြင္ သဘာဝအတိုင္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ရလဒ္မ်ားအတြက္ အေရာင္သြင္း အစားထိုးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ဆူညံမႈဖယ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ပင္မႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ကင္မရာမ်ား ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ အလင္းသတ္မွတ္တန္ဖိုးေရာက္သည့္အခါ အစက္ေပ်ာက္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ႐ိုက္ထားသည့္အရာမ်ားေပၚတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ဖယ္ရွားသည္။

F/2.0 Aperture

က်ယ္ဝန္းေသာ ေဘာင္ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း

အပါခ်ာ (အလင္းဝင္ေပါက္) သည္ ႐ုပ္ပံုမ်ား႐ိုက္သည့္အခါ ကင္မရာတစ္ခု၏ မွန္ဘီလူးပြင့္သြားမႈ ျဖစ္ၿပီး၊ f-stops ျဖင့္ တိုင္းတာသည္။

ေစ်းကြက္တြင္ HTC One သည္ အႀကီးဆုံး အပါခ်ာ (အလင္းဝင္ေပါက္) ကိုေပးသည္၊ ၎သည္ iPhone 5 ၏အပါခ်ာ ထက္ ၄၄% ပို၍ အလင္းျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ အလင္းအားနည္းေသာ အေျခအေနတြင္ iPhone 5 အရည္အေသြးႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ျဖစ္ေစသည္။

အလင္းပံုရိပ္တည္ၾကည္ျခင္း

မႈန္ဝါးမႈနည္းေလ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားေလ ျဖစ္သည္။

စမတ္ဖုန္း ကင္မရာမ်ားအေၾကာင္း မေက်နပ္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ားထဲမွ အႀကီးမားဆံုး တိုင္ၾကားမႈမွာ မႈန္ဝါးေသာဓာတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ-

  1. ကင္မရာ အာ႐ံုခံကိရိယာဆီသို႔ လာေသာအလင္းတန္းမ်ား ေျဖာင့္တန္းမႈ မရွိျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ပံုတစ္ပုံ႐ိုက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ၾကာခ်ိန္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ HTC က ရွပ္တာျမန္ႏႈန္းကို တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁/၄၈ ထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္၊ ပံုတစ္ပုံ႐ိုက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ထားရာ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ သိသိသာသာ ပိုျမန္သည္။
  2. ကင္မရာ ကိုင္ထားစဥ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ခါျခင္း။ HTC ဒီဇိုင္နာမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင္႐ုပ္ပံုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းေပးသည့္အရာ optical image stabilizer (OIS) ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ One အမ်ဳိးအႏြယ္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေပးရာ၊ မတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ အႀကိမ္ ၂၀၀၀ ညႇိေပးသည့္ မလူးေအာင္ထိန္းေသာ ကိရိယာ အဂၤါရပ္ပါရွိသည္။

HTC ၏ UltraPixel အာ႐ံုခံကိရိယာတြင္၊ ႀကိမ္ႏႈန္းျမင့္ OIS*၊ ျမန္ဆန္ေသာ ရွပ္တာျမန္ႏႈန္းႏွင့္ ႀကီးမားေသာ f/2.0 အပါခ်ာ (အလင္းဝင္ေပါက္)က မႈန္ဝါးမႈမရွိ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အလင္းအမႈန္ ဆက္တင္မ်ားတြင္ လ်င္ျမန္ေသာေ႐ြ.လ်ားမႈ႐ိုက္ခ်က္ပါ ဗီဒီယိုမ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။ * ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ HTC One ေပၚမွာသာလွ်င္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ HTC One mini ႏွင့္ HTC One max တြင္ မပါ၀င္ပါ။

႐ုပ္ပံုေကာင္းေကာင္း၊ ပံုပ်က္နည္းနည္း

အလင္းေရာင္ နည္းနည္းတြင္ ပိုေကာင္းေသာပုံရိပ္။ ေလ်ာ့ခ်ထားေသာ ေရြ႕လ်ားျခင္းမႈန္ဝါးမႈ။ မဖိသိပ္ထားေသာ (သို႔) ဖိသိပ္မႈ အနည္းဆုံး ဓာတ္ပုံမ်ား။ ယေန႔ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ရႏုိင္ေသာ ၾကည္လင္ထင္ရွားျပတ္သားဆံုး ႐ုပ္ပံုမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေပးရသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဂုဏ္ယူပါသည္။

အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ