ဤသီးသန္႔ မူဝါဒ (ဤ “မူဝါဒ”) က HTC Corporation ၊ HTC America, Inc., ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား (“HTC” သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔/ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏/ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို)သည္ HTC ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(တပါတည္း၊ ဤ “ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား”) ကို အသုံးျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္ထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းပံု၊ အသုံးျပဳပံု၊ ႏွင့္ မၽွေဝပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပသည္။ HTC သည္ သင့္ထံမွရယူထားေသာ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ တည္ဆဲဥပေဒအားလံုးႏွင့္ လိုက္နာမႈရွိေစရန္ အျမဲၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္သည္ အဓိကေဖာ္ျပထားေသာဥပေဒမ်ားထက္ပင္ ပို၍တင္းက်ပ္ေနပါလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အသစ္ေပါင္းထည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ သီးသန္ ့ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ျဖစ္မည္ဆိုပါကလည္း ဤစည္းကမ္းခ်က္ကအသံုးျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- Tell HTC Usage ႏွင့္ Tell HTC Error Reporting မ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္၏စက္ကိရိယာမွ ရရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလို မတူညီေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထားရွိပါမည္။

မွတ္သားစရာ - သင့္ႀကိဳးမဲ့ ေအာ္ပေရတာ၊ မိုဘိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈစနစ္ ပံ့ပိုးေပးသူ၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တတိယပါတီ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ တူးလ္ဘားမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ “အပိုထည့္သြင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား”၊ လူမႈဆိုင္ရာမီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကလည္း ၊ သင့္စက္ကိရိယာႏွင့္ သင့္အသုံးျပဳမႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူစုေဆာင္း၊ အသုံးျပဳ၊ မၽွေဝျခင္းမ်ား လုပ္ေကာင္းလုပ္နုိင္ပါသည္။ HTC ၏ သီးသန္႔မူဝါဒသည္ မည္သည့္တတိယအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ သင့္ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ မည္ကဲ့သို႔ စုေဆာင္း၊ အသံုးျပဳ၊ လံုၿခံဳေစသည္ကို HTC မွ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ။ တတိယအဖြဲ႕အစည္း၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။ ယံုၾကည္ရေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ဆက္ဆံၿပီး ၎တို႔မွ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ယူပါ။

 1. ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီသို႔ သင္ေပးသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳသည့္အခါ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္းသာမက ေအာ့ဖ္လုိင္းျဖင့္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ေပးပို႔သည္။ ဥပမာ- သင့္အမည္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ၊ စာတုိက္လိပ္စာ၊ ဖက္စ္နံပါတ္၊ ေမြးေန႔၊ ကိရိယာ ခြဲျခားသည့္အမွတ္၊ တည္ေနရာေဒတာ၊ သင့္မိုဘုိင္းဝန္ေဆာင္မႈအခ်က္အလက္၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ဗီြဒီယိုမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအခ်က္အလက္ (လိင္၊ ကုမၸဏီသို႔အဖြဲ႕အစည္းအမည္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဘာသာစကား၊ ၿမိဳ႕၊ႏုိင္ငံ၊ ေဒသကုဒ္အမွတ္၊ အခ်ိန္ဇုန္စသည္) အကယ္၍ သင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူပါက သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္အမွတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေငြေပးေခ်ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္သလို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ သိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ရရွိသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳရန္အတြက္ သင္ေရြးခ်ယ္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္သည့္ လူမႈေရးအေကာင့္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ သင္ေပးအပ္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိမ္းဆည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းထားမည္။

 2. ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ အလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

  သင္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်ိဳ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈကို သင့္အသံုးျပဳပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စုေဆာင္းသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ သင္လည္ပတ္သည့္အခါတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလိုအေလ်ာက္ မွတ္တမ္းျပဳစုေဆာင္းသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ ဥပမာမ်ားမွာ သင့္စက္လည္ပတ္စနစ္၊ အင္တာနက္ ပ႐ိုတိုေကာ (IP) လိပ္စာ၊ ဝင္ေရာက္သည့္အႀကိမ္အေရအတြက္၊ ဘေရာက္ဇာအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဘာသာစကားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ မလည္ပတ္မီ သင္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိရိယာမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ျခင္း ႏွင့္ အသံုးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ကိရိယာမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိအသံုးျပဳပါက သင့္ကိရိယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္အသံုးျပဳသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ သိမ္းဆည္းသည္။ ဥပမာ သင္ကိရိယာအသက္သြင္းသည့္ေန႔၊ သင့္တည္ေနရာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ကိရိယာ အမ်ိဳးအစား၊ ကိန္းစဥ္နံပါတ္၊ ကိရိယာ ေရြးခ်ယ္သည့္အမွတ္ (ဥပမာ - IMEI ၊ MEID ၊ ထုတ္ကုန္နံပါတ္စဥ္၊ CID ၊ MID ၊ MCC အုိင္ဒီအမွတ္ သို႔မဟုတ္ SIM ကဒ္အုိင္ဒီ)၊ မုိဘိုင္း၏ လည္ပတ္စနစ္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အတန္းအစား၊ သင္ တင္ၿပီးအသံုးျပဳသည့္ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ ၎တို႔ကို သင္မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳသည္၊ ပါဝင္က႑မ်ားအား သင္မည္ကဲ့သို႔ ၾကည့္သည္၊ အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ အခ်ိန္႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ ေဒတာအေျပာင္းအလဲ မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အကယ္၍သင္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ကိရိယာ ေဒတာႏွင့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ ပါ၀င္အခ်က္အလက္မ်ားကို အရန္အျဖစ္ကူးထားရန္ သင့္ကိရိယာ ပါဝင္သည့္အခ်က္အလက္၊ သင့္ေဒတာမ်ားကို ကူညီၿပီး သိမ္းဆည္းထားရန္ ကရိယာ ဆက္တင္ႏွင့္ ဖိုင္နာမည္မ်ား၊ သင္အရန္ထားလုိသည့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားစသည့္ အခ်ဳိ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းမည္ျဖစ္သည္။

  ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ယာယီမွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ပံုရိပ္မ်ား၊ ေဒတာမ်ား၊ ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္း မွ်ေဝထားေသာ ပစၥည္းမ်ား (LSO) ႏွင့္ တူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ား (၎ဥပမာမ်ားကို ေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည္) ၎ နည္းလမ္းမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းသည့္ သင္ေပးပို႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဤမူဝါဒအရ သင့္အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔စုေဆာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္သည္။

  • ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ယာယီမွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ပံုရိပ္မ်ား ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ယာယီမွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ ပံုရိပ္မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္ ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္ထံသို႔ ကြတ္ကီးမ်ား ေပးပို႔ျခင္း၊ သင့္ထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးပို႔လိုက္သည့္ အီးေမးလ္ကို သင္ဖြင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအစရွိသကဲ့သို႔၊ လည္ပတ္ႀကိမ္အမွတ္စဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈကို နားလည္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အီးေမးလ္ကို အသံုးျပဳသည္။
  • ကြတ္ကီးမ်ား ကြတ္ကီးေဒတာမ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ သင့္ဟက္ဒ႐ိုက္ဗ္ထဲတြင္ သိမ္းထားသည့္ ေသးငယ္သည့္ ေဒတာဖိုင္မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားအရာမ်ားအလယ္တြင္ ကြတ္ကီးမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ သင့္အေတြ႕အႀကံဳကို တုိးတက္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အကူအညီေပးပါသည္။ ၎ကြတ္ကီးမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ မည္သည့္အပိုင္းမ်ားသည္ ထင္ရွားသနည္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ လည္ပတ္မႈအႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ၎ကြတ္ကီးမ်ားမွ စုစည္းရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ပါဝင္သည့္က႑မ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာက႑ကို ဦးတည္ရာေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ကြတ္ကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္သီးသန္႔ျဖစ္မႈႏွွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းဆက္တင္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

   အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္- http://www.allaboutcookies.org/

   EU အတြက္-http://www.youronlinechoices.com/

  • ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္း မွ်ေဝသည့္ ပစၥည္းမ်ား ("လွ်ပ္တျပက္ ကြတ္ကီး")။ "လွ်ပ္တျပက္ ကြတ္ကီး" ဟုသိၾကသည့္ ကြန္ယက္တစ္ခုအတြင္း မွ်ေဝသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္အႀကိဳက္မ်ား ဥပမာ အသံထိန္းခ်ဳပ္မႈစသည္ကဲ့သို႔ သို႔မဟုတ္ သင္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္အား ၾကည့္သည့္အေပၚမူတည္၍ သင့္လည္ပတ္မႈကို ပုဂၢလိကဆန္ေစရန္ ပါဝင္က႑မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပသသည္။ လွ်ပ္တျပက္ ကြတ္ကီးမ်ားသည္ အျခားကြတ္ကီးမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စုဆည္းသည့္ေဒတာအမ်ိဳးအစား၊ ပမာဏႏွင့္ သိမ္းဆည္းပံုနည္းလမ္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သီးသန္႔ျဖစ္မႈႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္ကြတ္ကီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ႏွိပ္၍ ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

   အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြက္- http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

   EUအတြက္- http://www.youronlinechoices.com/


  • ေဒတာအသံုးျပဳပံုႏွင့္ အမွားတင္ျပျခင္း အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔မွ အလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ သင့္ကိရိယာအသံုးျပဳပံုႏွင့္ သင့္ကိရိယာအေၾကာင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ေဒတာတင္ျပျခင္း (ကိရိယာ အေဟာင္းမ်ားတြင္ HTC သို႔ အေတြ႕အႀကံဳေျပာျပပါ ႏွင့္ HTC သို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တင္ျပပါဟု ယခင္ကေခၚသည့္) စသည့္ ျပန္လည္အတည္ျပဳရမည့္ ေဒတာမ်ားကို အေသးစိတ္စုေဆာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ဤပ႐ိုဂရမ္မ်ားတြင္ သင္ပါဝင္သည့္အခါ သင့္ကိရိယာကို မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳသည္ကို နားလည္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အကူအညီေပးၿပီး HTC ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ HTC ႏွင့္ ယံုၾကည္ရသည့္ ပါတနာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစသည္။ HTC သင့္ေလ်ာ္ပါက ဤေဒတာမ်ားကို ျပန္လည္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ နည္းပညာအေထာက္အပ့ံကို သင္ေတာင္းဆိုခ်ိန္၊ HTC ၏ အထူးျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အက္ပလီေကးရွင္း သို႔မဟုတ္ HTC အေကာင့္တစ္ခုဖန္တီးရန္ေရြးခ်ယသည့္ အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သင့္ကိရိယာမွ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ အမွားတင္ျပျခင္းမ်ားကို ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင့္ပါဝင္မႈ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲရန္ သင့္ကိရိယာ၏ “ဆက္တင္”ကိုသြားေရာက္ပါ။ အသံုးျပဳပံုႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ေဒတာဆက္တင္မ်ားသည္ HTC ၏ ျပန္လည္အတည္ျပဳရမည့္ အသက္သြင္း ေဒတာ သို႔မဟုတ္ HTC ၏ အထူး အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား


  ေအာက္အပုဒ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း အခ်ိန္နွင့္အမွ် သင္လုပ္ေဆာင္ေသာ သင္၏ အြန္လိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ ပက္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ထပ္တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ အလားတူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၾကားခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားမွတဆင့္ သင္ႏွင့္ သင့္ကိရိယာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ အလိုအေလွ်ာက္ စုေဆာင္းရယူပါလိမ့္မည္။

 3. ေၾကာ္ျငာမ်ားမွတဆင့္ စုေဆာင္းထားခဲ့သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း ေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္ေပးသူကုိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ တတိယအဖြဲ႕အစည္း ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားတြင္လည္း HTC ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ သင့္ထံသို႔ ၎ေၾကာ္ျငာမ်ားေပးပို႔ေပးရန္ သို႔မဟုတ္၎အဖြဲ႕အစည္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ ၎ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ေပးပို႔ေပးရန္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သင့္ထံမွ သင့္အေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္ကိရိယာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို သင္အသံုးျပဳမ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ စုေဆာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ၎သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ HTC ႏွင့္အျခား အက္ပလိီေကးရွင္းမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားသို႔ သင္လည္ပတ္ႀကိမ္မ်ား၊ သင့္ IP လိပ္စာ၊ သင့္အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္ေပးသူ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ သင္လည္ပတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဘေရာက္ဇာတို႔ျဖစ္သည္။

  တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကြတ္ကီးစုစည္းမႈ (လွ်ပ္တျပတ္ ကြတ္ကီးစုစည္းမႈအပါအဝင္)မ်ား၊ ယာယီပံုရိပ္မ်ား၊ ကိရိယာ အတည္ျပဳစက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳၿပီး သင့္ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ ၎စုစည္းထားေသာ သင့္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သင္ဝါသနာပါရာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား ေၾကာ္ျငာျခင္းႏွင့္ HTC ႏွင့္အျခားေသာ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ လည္ပတ္ႏႈန္း၊ အသံုးျပဳပံုမ်ားကို သိရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ဤမူဝါဒသည္ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ အသံုးျပဳ၊ ႀကီးမွဴးသည့္ ကြတ္ကီး သို႔မဟုတ္ ယာယီပံုရိပ္မ်ား စုေဆာင္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္ အက်ံဳးမဝင္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တာဝန္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ၎တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား၏ သီးသန္႔ျဖစ္မႈ မူဝါဒကို စစ္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အျခားနည္းပညာမ်ား၊ ကြတ္ကီးအသံုးျပဳပံုမ်ားကို ေလ့လာရန္ သင့္အား တြန္းအားေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေယဘူယ် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ လုပ္ထံုးမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္ ဤတြင္ ႏွိပ္ပါ- http://www.networkadvertising.org/choices/

 4. သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္း

  HTC မွ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔တြင္ အသံုးျပဳမည္-

  • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာမ်ား တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လည္ပတ္ေစျခင္း၊
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကိုျဖတ္သန္းၿပီး သီးသန္႔ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ပုဂၢလိကဆန္ဆန္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး၊ ပါဝင္က႑၊ ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းမ်ားကို သင့္အား ေပးအပ္ပါသည္၊
  • သင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားသို႔ တုန္႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္သူဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊
  • သင္ေတာင္းဆိုသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊
  • သင့္ေတာင္းဆိုမႈ၊ ဝယ္ယူမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးသတိရွိမႈ၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း၊
  • ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဆု၊ က်င္းပမည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ HTC ႏွင့္ လက္ေရြးစင္ပါတနာမ်ား (ကၽြႏု္ပ္တို႔ မူဝါဒမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင့္ေရြးခ်ယ္မႈအရ ျပဳလုပ္ထားသည့္)မွ ကမ္းလွမ္းသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ သတင္းမ်ားကို သင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆုႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခြင့္မ်ားကို ေပးပို႔ျခင္း၊
  • သင္ႏွင့္ သင့္လုိအပ္ခ်က္ကို နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အႀကံေပးခ်က္မ်ား၊ သီးသန္႔တည္းျဖတ္ထားေသာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ဤမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ HTC ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္းေကာင္းစုစည္းရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။
  • တရားမဝင္ေသာ၊ အာဏာမေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ လိမ္လည္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို စစ္ေဆး၊ တားျမစ္၊ ကာကြယ္ျခင္း၊
  • ဝန္ေဆာင္မႈတစိတ္တေဒသအျဖစ္ ျပသမည့္ ပါဝင္က႑မ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊
  • ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အတြင္းက်က်အေသးစိတ္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းကို လိုက္နာေစျခင္းႏွင့္
  • လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ သင္တင္ပို႔သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပါဝင္က႑မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းအား လြယ္ကူေခ်ာေမာေစသည္။

 5. တည္ေနရာ ေဒတာအခ်က္အလက္အေၾကာင္း ပို၍

  တခ်ိဳ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳရာတြင္ တိက်ေသာ သင့္တည္ေနရာေဒတာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ စုေဆာင္း၊ သိမ္းဆည္း၊ မွ်ေဝ၊ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာသတင္းအခ်က္အလက္သည္ သင့္ကိရိယာ၏ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ား ပါဝင္ေနလိမ့္မည္။ ၎တို႔တြင္ သင္ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာအမည္မ်ား၊ သင္ “စာရင္းသြင္း” ရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္သည့္ေနရာမ်ား၊ သင့္တည္ေနရာ၊ ေျမပံုေပၚတြင္ အမွတ္အသားျပဳသည့္ေနရာ၊ ပထဝီဝင္တည္ေနရာ၊ ေန႔စြဲမ်ား၊ အျခား သင္ဓါတ္ပံု႐ိုက္ယူသည့္ မီတာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား၊ သင္ခရီးသြားခဲ့သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ အျခားကိရိယာမ်ားႏွင့္မည္မွ် နီးကပ္သနည္း ဥပမာ - Bluetooth ရရွိႏုိင္ေသာ ကိရိယာမ်ား၊ wifi လမ္းေၾကာင္းရွာေဖြမႈမ်ား၊ ၎ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ေဒတာစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စတိုးမွ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း အစရွိသည္) ႏွင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သင္ရွိခဲ့သည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ မွ်ေဝျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ၎တို႔တြင္ မွန္ကန္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျပဳႏုိင္လွ်င္ အက္ပလီေကးရွင္း ေပးအပ္သူမ်ားကို HTC မွ သင့္တည္ေနရာေဒတာကို မွ်ေဝေပးမည္ျဖစ္သည္။ HTC သည္ ပုဂၢလိက ခြဲျခားအတည္ျပဳႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးသည့္သတင္းအခ်က္မ်ား ဥပမာ-သင့္ကိရိယာအိုင္ဒီႏွင့္ သင့္အေကာင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တည္ေနရာေဒတာႏွင့္ တြဲဖက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ခြဲျခားအတည္ျပဳျခင္းပံုစံုတြင္ တိက်သည့္ တည္ေနရာေဒတာကို စုေဆာင္းၿပီး ၎ကို ပါတနာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝၿပီး ပါဝင္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 6. ပုဂၢလိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း

  သင္မွ်ေဝသည့္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

  ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္လုပ္ရပ္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ပါဝင္က႑မ်ားႏွင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူမ်ားသို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သင့္ကို ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို “အပိုထည့္သြင္း”ခလုတ္ကို ႏွိပ္၍လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရရွိႏုိင္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားမွလည္းေကာင္း တတိယအဖြဲ႕အစည္း လူမႈမီဒီယာပံုစံမ်ား၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္၊ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (တတိယအဖြဲ႕အစည္း မွ်ေဝေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း မွ်ေဝျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ မည္သူႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည္၊ မည္သည္ကို မွ်ေဝမည္ႏွင့္ အမ်ားသို႔ မွ်ေဝမည္ကို သင္ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္၍ သင့္ကုိယ္ေရးသီးသန္႔ျဖစ္မႈကို သင္ကုိယ္တုိင္ သတိထားရန္ လိုအပ္သည္။ သင္မွ အမ်ားသို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳထားရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ သီးသန္႔ျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါ။ မည္သည့္တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ်ေဝျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၎မွ်ေဝျခင္းမ်ားမွ သင္ႏွင့္ သင့္ကိရိယာ ေဒတာမ်ားစုစည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔သည္ ထိုကဲ့သို႔ ေဒတာမ်ားမည္သုိ႔အသံုးျပဳျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ မည္သို႔မွ် တာဝန္မရွိပါ။ ၎တို႔၏ သီးသန္႔ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ားကိုနားလည္ရန္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း မွ်ေဝျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုး၏ သီးသန္႔ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။

  ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွ်ေဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

  သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ မွ်ေဝမည္ျဖစ္သည္-

  • သင့္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဥပမာ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖက္စပ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပါတနာမ်ားႏွင့္မွ်ေဝရန္ သင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါတနာမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္ ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္အသံုးျပဳရာတြင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပါတနာမ်ား၏ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈသည္ ၎တို႔၏ သီးသန္႔ျဖစ္မႈ မူဝါဒမ်ားအရသာျဖစ္သည္။
  • အေရာင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား အားလံုး သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းကိုလႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ အပါအဝင္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီမႈ (သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ အတြက္ ညႇိႏိႈင္းခ်က္) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး သေဘာတူညီမႈတြင္ မည္သည့္ ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။
  • ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္
   • ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေစရန္
   • အတည္ျပဳထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ အသံုးျပဳျခင္း အေျခအေနမ်ား၊ ကြန္ယက္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအပါအဝင္ HTC ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရး၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စားသံုးသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
   • အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ လံုၿခံဳေဘးကင္းေရးကုိ ကာကြယ္ျခင္းပါဝင္သည္။
  • ကၽြႏု္ပ္တို႔သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားျဖစ္သည္။
  • ႀကိဳးမဲ့သယ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ သင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔အသံုးျပဳသည္မွာ ၎တို႔၏ သီးသန္႔ျဖစ္မႈ မူဝါဒမ်ားအရသာျဖစ္သည္။

  ေပါင္းစပ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ရွားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ မဆို အျခားသူမ်ားႏွင့္ သင္မွ်ေဝႏိုင္ပါသည္။


 7. သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာ၊ သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သင္၏သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း

  ကၽြႏု္ပ္တို႔ စုေဆာင္းလိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ဖုန္းတြင္လည္းေကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆာဗာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း သိမ္းဆည္းၿပီး အေမရိကန္၊ ထုိင္ဝမ္၊ စကၤာပူ၊ EU တြင္ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သင့္ေမြးရပ္ေျမႏုိင္ငံ၏ သီးသန္႔ျဖစ္မႈဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒမ်ားမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ HTC ႏွင့္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ရွိသည္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤမူဝါဒအရ ရရွိေသာ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ထားပါမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဤမူဝါဒအရ သင့္ပုဂိၢဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းရန္သေဘာတူသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ “သင့္ပုဂၢလိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသံုးျပဳမႈ”ပါ အခ်က္မ်ား ျပည့္စံုသည္အထိ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားအရ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားမည္ျဖစ္သည္။

 8. ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေစ်းကြက္ အီးေမးလ္မ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္မ်ားကို သင္မည္ကဲ့သို႔ “ေရွာင္ဖယ္ျခင္း”လုပ္ႏိုင္သည္ကိုေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ေရွာင္ဖယ္ပါက ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာမဟုတ္သည့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ ဆက္လက္ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာမဟုတ္သည့္အီးေမးလ္မ်ားတြင္ သင့္အေကာင့္မ်ား၊ သင္ႏွင့္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရွိ/မရွိ၊ သင္ပါဝင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသည့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပါဝင္သည္။

  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွတဆင့္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သင္တင္လိုက္သည့္ ပါဝင္က႑မ်ား၊ သင့္ပုဂၢလိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္၊ ဝင္ခြင့္ရရန္၊ ဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္သတင္းေျပာင္းလဲရန္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္သည္။ ဥပေဒအရ မလိုအပ္လွ်င္ ၎ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္နာမည္မဟုတ္ပါ။

  သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အခ်ိန္တစ္ခုအၾကာ သင့္အြန္လိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မတူညီေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား၊ အက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေၾကာင္း တခ်ိဳ႕သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ စုေဆာင္းသည္ကို သင္ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ ဆက္တင္မ်ိဳးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေပးပါမည္။ သင့္ကိရိယာေပၚရွိဆက္တင္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္လမ္းညႊန္ကိုဖတ္ပါ။ သင္ဆက္တင္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳပါက ဘေရာက္ဇာအမ်ားစုသည္ ကြတ္ကီးမ်ားကိုလက္ခံရန္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္။
  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကြတ္ကီးမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိခုိက္ေစၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြတ္ကီးေရွာင္ဖယ္မႈမ်ားကို ဖ်က္ျခင္းသို႔ အသံုးျပဳမရျခင္းျဖစ္ေစသည္။

  သင့္ပ႐ိုဖိုင္ႏွင့္ သေဘာက်မႈကို အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ တခ်ိဳ႕ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တတိယအဖြဲ႕အစည္း ေၾကာ္ျငာဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ ကြတ္ကီးအသံုးျပဳမႈ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္စြမ္းကိုေပးပါသည္။ ပိုမို၍ေလ့လာရန္-
  http://www.networkadvertising.org/choices/
  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure

  ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အျခားသူမ်ားမွ သင့္အား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားေပးစဥ္တြင္ ဤမူဝါဒတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာ အခ်က္ျပမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေနာက္ေယာင္ခံလုိက္ျခင္းကို ပိတ္ပစ္ရန္ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ေဖာ္ျပေနႏုိင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၎ လုပ္ငန္းစဥ္တိုင္းကို သိရွိျခင္းသို႔ လုိက္နာျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

 9. သင့္ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး

  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားမဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသံုးျပဳျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ၎ပုဂၢလိကအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းသို႔ ဆံုးရွံဳးျခင္းမ်ား ကာကြယ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းပညာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုးဝ ကာကြယ္ထားပါသည္။ မတူညီေသာ လံုၿခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း မည္သည့္ စနစ္၊ နည္းပညာမွ အျပည့္အစံုလံုၿခံဳသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ အကယ္၍ နည္းပညာဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ HTC ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိခုိက္သည္ဟု သိရွိပါက security@htc.com သို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္အား လည္ပတ္၍ ၎ကို တင္ျပပါ။ ၎မူဝါဒအရ ပုဂၢလိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူပန္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Global-Privacy@htc.com သို႔ အီးေမးလ္ ပို႔ေပးပါရန္။

  HTC အေကာင့္သည္ တစ္ဦးတည္း အသံုးျပဳသူႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္တုိ႔အသံုးျပဳၿပီး HTCSense.com သို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ HTC အက္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေစသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ HTC အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မတူညီေသာ အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားလိုအပ္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏အေကာင့္ႏွင့္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ားက သုံးစြဲျခင္းမွ ကာကြယ္မႈတြင္ အကူအညီရေစရန္ သင္၏သုံးစြဲသူအမည္မ်ားႏွင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားကို ကာကြယ္ပါ။

  အျခားေသာ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ သင့္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။ ၎တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေမးရန္မွာ ၎တို႔ သင့္ေဒတာမ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ထားသနည္း။

 10. ဆက္သြယ္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္္

  ဤမူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အီးေမးလ္ global-privacy@htc.com သို႔ ေပးပို႔ေပးပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာမ်ားသို႔လည္း စာေရးသား၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္-

 11. Americas:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005
  Attention: Privacy Administrator

  APAC:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Attention: Privacy Administrator

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Company registration number: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd is the nominated representative of HTC Corporation for the EU.)

 12. ဤလံုၿခံဳေရးမူဝါဒအား ေျပာင္းလဲျခင္း

  ဤမူဝါဒအား ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ မူဝါဒသို႔ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ဤစာမ်က္ႏွာတြင္တင္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး “ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံ”ရက္စြဲ ေအာက္တြင္ ေျပာင္းလဲေပးမည္ျဖစ္သည္။

  ဤသီးသန္႔ျဖစ္မႈမူဝါဒအား စက္တင္ဘာလ ၂၉ရက္ ၂၀၁၄တြင္ ေနာက္ဆံုး မြမ္းမံသည္။