သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္စာ သည္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္သည္ :(

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဘေရာက္စာ သည္ ၄င္းကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္လုိ႔ ေတြးေတာပါ၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလည္လာခဲ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအရာအားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္!

ျပည့္စံုေသာ TV ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

သင့္လက္ထဲတြင္ TV + PHONE ေပါင္းစပ္ျခင္း

ဒီဇိုင္းအေျခခံေသာ အစီအစဥ္လမ္းညႊန္မႈ - ျပခန္းမ်ားအားလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ရွာသည္။

အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ remote - သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႏိုင္မယ့္ အသစ္အသစ္ေသာျပခန္းမ်ားအား အၾကံေပးရန္ ဦးစားေပးျမင္ကြင္းအား အသံုးျပဳပါ။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား သင့္ၾကည့္႐ွဳမႈမ်ားကို ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္သည့္ပို႔စ္မ်ား။

သင့္ရဲ႕ remote control အား အစားထိုးျခင္း

HTC SENSE TV™- အေကာင္းဆံုး TV ရွာေဖြျခင္း

Sense TV ႏွင့္အတူ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း

ဦးစားေပးျမင္ကြင္းမ်ားအေပၚအေျခခံထားေသာ ျပခန္းမ်ားကို သင့္ဖုန္း၏ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ remote control ျဖင့္ရွာေဖြပါ၊ သင္ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ျပပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို Twitter feeds၊ real-time Facebook တြင္ၾကည့္ၿပီး ဒီဇိုင္းမ်ားလမ္းညႊန္မႈႏွင့္အတူရွာေဖြပါ။

မင္းရဲ႕ေဘးမွဘယ္ေတာ့မွထြက္ခြာမသြားမဲ့ပစၥည္းအားလံုးႏွင့္တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ခံစားပါ။

ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးသည္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာပါၿပီ

ပိုမိုမ်ားလာေသာသတၳဳ၊ ပိုေကာင္းလာေသာကင္မရာ၊ ပိုေကာင္းေသာ အသံ
မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုကို သတၳဳအျပည့္ရွိသည့္ေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေကြး၀ိုက္ပတ္ရစ္ထားပါသည္။ ကင္မရာႏွင့္ ေနာက္ထပ္ built-in HTC BoomSound™ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ

ဒီေန႔ပဲ အိမ္ယူသြားရေအာင္

အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ online တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အနီးနားရွိ HTC One (M8) အေရာင္းဆုိင္ကို ရွာေဖြပါ။

ခ်က္ခ်င္း သြား၀ယ္လိုက္ၾကရေအာင္
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ