သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဘေရာက္စာ သည္ သက္တမ္းလြန္ေနၿပီျဖစ္သည္ :(

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထူးဆန္းေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းစြာျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ဘေရာက္စာ သည္ ၄င္းကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆင့္ျမွင့္တင္ေနသည္လုိ႔ ေတြးေတာပါ၊ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဆီကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလည္လာခဲ့ပါ။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းအရာအားလံုးသည္ အခမဲ့ ျဖစ္သည္!

သင္ေျပာဖို႔ လံုး မလိုအပ္ပါ။

အသံျမင့္ပါ

ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ အသံစြမ္းရည္မွ အသံကို ထပ္မံျမွင့္တင္နုိင္ျခင္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ အသံစြမ္းရည္မွ အသံကို ထပ္မံျမွင့္တင္နုိင္ျခင္း HTC BoomSound™ မွ အသံကို 95 dB သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း

  • ေရွ႕မ်က္ႏွာျပင္ရွိ စတီရီယုိစပီကာ ႏွစ္ခု

    အသံတုိင္းသည္ အေ၀းမသြားဘဲ သင့္ဆီသို ့သာ ေရာက္လာပါမည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ အသံမ်ားကို သင့္အေ၀းသို႔ ေရာက္ေစသည့္ ေနာက္ဘက္ရွိစပီကာမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္မွာ HTC ရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာသည့္ မ်က္ႏွာမူေသာစပီကာသည္ သင့္ရဲ႕ေတးဂီတ၊ ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားကို ၾကည့္ေနစဥ္မွာပင္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

  • BUILT-IN AMPS

    HTC One ရဲ႕ ႀကီးမားေသာ .85cc ရွိ အေပၚစပီကာအိုးႏွင့္ .80cc ေအာက္စပီကာအိုး အရြယ္အစားမ်ားကို ခ်ဲ႕ကားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအေနအထားမ်ားသို႔ အသံကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ HTC ၏ လွ်ပ္ၿငိမ္စပီကာျဖင့္ တုိက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ အသံအတိုးအက်ယ္ ႏွင့္ အသံနိမ့္တို႔ျဖင့္ သင့္သီခ်င္းအသံက်ယ္မႈကို အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေစသည္။

  • အနိမ့္သံမွ သုံးဆအထိ ခ်ိန္ညႇိေပးႏုိင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ

    မူရင္းပ်က္စီးမႈ မရွိျခင္း၊ အထင္ႀကီးရသည့္အတိုင္းပင္ အသံၾကည္လင္ၿပီး ၾကာရွည္ခံျခင္း အပူခ်ိန္အာ႐ုံခံထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ၾကာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စပစ္ကာပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္ ပါ၀ါကို အလိုအေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

*ံHTC မွ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးျခင္းအဆင့္မ်ားကို အေျခခံထားပါသည္။ ရလဒ္အမွန္မ်ားကေတာ့ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုးသည္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္လာပါၿပီ

ပိုမိုမ်ားလာေသာသတၳဳ၊ ပိုေကာင္းလာေသာကင္မရာ၊ ပိုေကာင္းေသာ အသံ
မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုကို သတၳဳအျပည့္ရွိသည့္ေဘာင္မ်ားျဖင့္ ေကြး၀ိုက္ပတ္ရစ္ထားပါသည္။ ကင္မရာႏွင့္ ေနာက္ထပ္ built-in HTC BoomSound™ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ

ဒီေန႔ပဲ အိမ္ယူသြားရေအာင္

အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ online တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
အနီးနားရွိ HTC One (M8) အေရာင္းဆုိင္ကို ရွာေဖြပါ။

ခ်က္ခ်င္း သြား၀ယ္လိုက္ၾကရေအာင္
အေပၚသို႔ ျပန္သြားပါ