စကၠန္ ့ပိုင္းအတြင္း ေဒတာအားလံုး လႊဲေျပာင္းျခင္း

HTC Transfer tools သည္ သင့္အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအားလံုးကို သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို. ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ အဆင့္ေလးမ်ားျဖင့္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ပါသည္။ စတင္ျခင္း

သင့္ HTC ဖုန္းကို မည္သို႔ ဘက္အာ့ပ္ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း-

HTC ဘက္အာ့ပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အေကာင့္မ်ား၊ အသုံးခ်ပ႐ိုဂရမ္မ်ား၊ စာၫႇပ္အမွတ္အသားမ်ား၊ မူလစခရင္ အသြင္အျပင္၊ ဆက္တင္မ်ားႏွင့္ ဝစ္ဂက္မ်ားကို ကေလာက္ဒ္တြင္ သိမ္းထားေသာေၾကာင့္၊ အကယ္၍ မွားသြင္းမိျခင္း၊ စနစ္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္မိျခင္းေၾကာင္း လိုအပ္သည္မ်ားရွိလွ်င္ ကေလာက္ဒ္မွ သင့္ HTC ဖုန္းအသစ္သို႔ အျမန္ျပန္လည္ ယခင္ေဒတာမ်ားအတိုင္းရယူႏိုင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ရန္ကိုပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

 • 1
  ကိရိယာ စတင္ေနစဥ္တြင္း HTC Backup အား ဖုန္းေန.စဥ္ ဘက္အာ့ပ္ လုပ္ျခင္းမွ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ၊ သို.မဟုတ္ ဆက္တင္ အတြင္းမွ ၎အား ဖြင့္ထားလိုက္ပါ။
 • 2
  အခ်က္ျပသည့္ေနရာသို. ေလွ်ာဖြင့္လိုက္ၿပီး ဆက္တင္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • 3
  ဘက္အာ့ပ္ ဖြင့္ျခင္း/ပိတ္ျခင္း အား ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 • 4
  HTC အေကာင့္ကို သင့္ ဘက္အာ့ပ္ အေကာင့္အေနျဖင့္ ေရြးပါ။ သင့္အေကာင့္သို႔ ဆိုင္းအင္ ဝင္ပါ- သင့္ HTC အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ Facebook အေကာင့္ျဖင့္လည္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။
 • 5
  သင့္ Google အေကာင့္သို႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္၊ သင့္ ဘက္အာ့ပ္ အေကာင့္မွ HTC အေကာင့္သို႔ ေျပာင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
 • 6
  Dropbox အေကာင့္သို. ဝင္ေရာက္ပါ သို.မဟုတ္ Dropbox အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ပါ။
 • 7
  HTC ဘက္အာ့ပ္ျပဳလုပ္ျခင္းက သင့္ Dropbox ကုိ ရယူသံုးစြဲရန္ ထိႏိွပ္ၿပီး ခြင့္ျပဳပါ။

 

သင့္ဖုန္း ဘက္အာ့ပ္ လုပ္ၿပီးပါက၊ ေနာက္ဆံုး ဘက္အာ့ပ္ လုပ္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္ကို ဘက္အာ့ပ္ မွတ္တမ္းတြင္ ေတြ. ႏိုင္ပါသည္ အရန္သိမ္းဆည္းျခင္းကို ကိုယ္တုိင္စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ယခု အရန္သိမ္းဆည္းပါကို အသာပုတ္ပါ။