Choose your region

Cher Wangခ်ာဝမ္၊ HTC ႏွင့္ VIA Technologies ဥကၠ႒

ခ်ာဝမ္သည္ ေအာင္ျမင္ေသာ IT ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို တည္ေထာင္ခဲ့ရာ၊ ၁၉၈၇ တြင္ VIA Technologies, Inc. တည္ေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တြဲဖက္ တည္ေထာင္သူအျဖစ္ျဖင့္ HTC ေကာ္ပိုေရးရွင္း တည္ေထာင္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ သူမသည္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုလံုး၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီး၊ အျခား အင္တာပ႐ိုက္စ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတြင္ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။

ခ်ာသည္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ လႈပ္ရွားသည္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ APEC စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အႀကံေပးေကာင္စီ (ABAC) တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ခ်ာသည္ စီးပြားေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစေသာ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္း မူဝါဒဆိုင္ရာ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို သိရိွရန္ႏွင့္ APEC စီးပြားေရးနယ္ပယ္အတြင္း ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ABAC အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖိုရမ္ကို တဲြဖက္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ခ်ာ၏လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ထိပ္တန္း မီဒီယာမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာခ်ီးက်ဴးျခင္းခံရသည္။ ၂၀၁၁ တြင္ သူမသည္ Forbes ႏွင့္ Fortune ႏွစ္ခုစလံုး၏ ႏွစ္စဥ္ ‘ စြမ္းအားအရိွဆံုးအမ်ိဳးသမီးမ်ားစာရင္း’ တြင္ နံပါတ္ ၂၀ ေနရာရခဲ့သည္။

ခ်ာသည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္၊ ဘာကေလမွ ဘဲြ႕ရရိွခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကေလးႏွစ္ဦးရိွသည္။

H.T. ChoHT ခ်ိဳ၊ ဥကၠဌ & HTC ေဖာင္ေဒးရွင္း၏တည္ေထာင္သူ ႏွင့္ ဘုတ္အဖဲြ႕ဝင္

HT ခ်ိဳသည္ HTC ၏တဲြဖက္တည္ေထာင္သူျဖစ္ၿပီး၊ လက္ရွိတြင္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္သည္။ HT သည္ ပညာေရး၊ စာရိတၱဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကူးလူးယွက္ႏြယ္ျခင္းအသိ စသည္တို႔၏ အစီအစဥ္မ်ားစြာအား ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေနေသာ ပရဟိတအဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ HTC ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ တည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ ပညာေပးသူမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား စာရိတၱတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အာ႐ံုစိုက္ရန္ ကူညီျခင္းအားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႕စိတ္မ်ား၊ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္မည့္ ၾကင္နာတတ္ေသာ လူအဖဲြ႕အစည္းတည္ေဆာက္ရန္ HTC ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ထိုင္ဝမ္ရွိ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ဦးေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ “ၿမိဳ႕နယ္ စာရိတၱ” အစီအစဥ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအတြက္ ၂၀၀၆ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဟြာလီအန္ေကာင္တီရိွ ယုလီၿမိဳ႕နယ္မွလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇ ဇြန္တြင္ တာအိုယြမ္ေကာင္တီရိွ ေလာင္တန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ံုးမ်ား၊ ရဲဌာနမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားျပည္သူ႔ အခန္းက႑ ေနရာမ်ားရွိ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စာရိတၱဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

HTC မတည္ေထာင္မီ၊ HT သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၉၆ ထိ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္၊ ထိုင္ဝမ္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း ဌာနမွဴးအျဖစ္ ေနာက္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ HTC ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ သူ႔ဘဝ မျမႇဳပ္ႏွံမီက၊ HT သည္ HTC တြင္ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၀၄ အထိ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၅ အထိ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎၏ ႀကိဳးစားမႈ၊ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္မႈႏွင့္ အျပင္းအထန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားက HTC ကို စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထႏွင့္ စုစည္းမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးရွိမႈကို အာ႐ံုထားေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစရန္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

HT သည္ အမ်ိဳးသားထိုင္ေပနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အဓိကျဖင့္ ဘဲြ႕ရခဲ့သည္။

Peter Chouပီတာခ်ဴး၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

ပီတာခ်ဴး သည္ HTC ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၇ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက အတူလုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ပီတာသည္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈ တန္ဖိုးမ်ား၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ၿပီး၊ ၎၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ HTC ကို ကမာၻသံုး စမတ္ဖုန္း တံဆိပ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ႏိုင္မႈကို ဦးတည္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။

မိုဘိုင္း စုစည္းမႈက လူေနမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲေစသည္ဆိုသည့္ အျမင္ျဖင့္ ပီတာသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ အလြန္တရာ အေရးပါမႈကို နားလည္ သေဘာေပါက္သည့္အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ ကတည္းက HTC ၏ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ အေလ့အထကို စတင္ပံုသြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ HTC သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အန္းဒ႐ိြဳက္ႏွင့္ဝင္းဒိုးဖုန္းမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္မ်ား တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပီတာသည္ ထိပ္သီးမိုဘိုင္းႏွင့္နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ဂူးဂဲလ္၊ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ႏွင့္ ကြာလ္ကြန္းတို႔ အပါအဝင္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္လည္း ခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အမ်ားက မိုဘိုင္း စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ေရွ႕ေဆာင္တီထြင္သူႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ရွိသူအျဖစ္ သိမွတ္ထားသည့္အေလ်ာက္ ပီတာသည္ Laptop မဂၢဇင္း၏ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး မိုဘိုင္းအမႈေဆာင္ နံပါတ္စဥ္ ၅ ၊ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးတြင္ သာမန္ထက္လြန္ကဲေသာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဂုဏ္သတင္းႀကီးေသာ ႀကိဳးမဲ့ ရက္သတၱပတ္ ဦးေဆာင္မႈဆု၊ ႏွင့္ T3 မဂၢဇင္း၏ အလႊမ္းမိုးႏိုင္ဆံုး နည္းပညာအမႈေဆာင္ နံပါတ္စဥ္ ၁၃ စေသာ ဆုမ်ားအပါအဝင္ မ်ားျပားလွစြာေသာ ဆုမ်ားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ HTC အား ၂၀၁၁ တြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္ ၁၀၀ ထဲမွတစ္ခုအျဖစ္ Interbrand မွ သတ္မွတ္ျခင္းခံရၿပီး၊ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၁ တြင္လည္း Fast ကုမၸဏီမဂၢဇင္းႏွင့္ MIT နည္းပညာဆန္းစစ္ျခင္းတို႔မွေန၍ ကမၻာေပၚရိွ အဆန္းသစ္ဆံုးကုမၸဏီမ်ားအနက္မွတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပ ခံရသည္။

HTC ႏွင့္ မဆက္စပ္ခင္က၊ ပီတာသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ား ေကာ္ပိုေရးရွင္း တြင္ ဒါ႐ိုက္တာအေနျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၈၅ တြင္ အမ်ိဳးသားထိုင္ဝမ္အိုးရွန္းတကၠသိုလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ရရိွခဲ့ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားခ်န္ခ်ိတကၠသိုလ္မွ အမႈေဆာင္ အမ္ဘီေအဘဲြ႕ကိုရရိွထားသည္။ ၄င္းသည္ ဟားဗတ္စီးပြားေရးေက်ာင္းမွ အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခဲြမႈအစီအစဥ္၏ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ပီတာသည္ စာဖတ္ျခင္း၊ အႏုပညာမ်ိဳးစံုကိုခံစားျခင္း၊ ဂႏၳဝင္ေတး မ်ားကိုနားေထာင္ျခင္းတို႔ကို ႏွစ္သက္သည္။

Fred Liu& ဖရက္လ်ဴး၊ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းဥကၠ႒

& ဖရက္လ်ဴးသည္ HTC အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း႒ာန၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ဟာ့ဒ္ဝဲႏွင့္ေဆာ့ဖ္ဝဲဒီဇိုင္း၊ ကေလာက္ဒ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝယ္ယူျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဝယ္ယူသူဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ၫႊန္ၾကားျခင္း အပါအဝင္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုမၸဏီ၏ထုတ္ကုန္တိုးတက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္းရန္ တာဝန္ရိွသူျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၄င္းသည္ HTC ၏ ဝယ္ယူသူဗဟိုျပဳမႈ၊ အသင္းအဖဲြ႕လူမႈေရးဆိုင္ရာတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မႈတို႔အား တိုးတက္ေစရန္၊ HTC အား ႀကီးပြားမႈ တစ္ဆင့္တက္ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဖရက္သည္ တက္ေတာင္တကၠသိုလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘာသာျဖင့္ သိပံၸဘဲြ႕ကိုရရိွခဲ့သည္။ အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ဖရက္သည္ စာဖတ္ျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္း၊ ဂႏၳဝင္ေတး မ်ားကိုနားေထာင္ျခင္းတို႔အား ႏွစ္သက္သည္။

Chai-Lin Changခ်ီအာလင္း ခ်န္း၊ ကမၻာ့အေရာင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္

ခ်ီအာလင္း ခ်န္း သည္ HTC ကမာၻ ့အေရာင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္၊ ၎သည္ ကုမၸဏီ၏ ေရာင္းလိုအားမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ ရယူျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သည္။

ခ်ီအာလင္း ခ်န္းသည္ HTC သို႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ဧၿပီတြင္ စတင္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကမၻာ့အေရာင္း ဥကၠ႒ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခံရသည္။ ယခင္က ခ်ီအာလင္းသည္ ဂိုးမန္းဆက္ခ်္မွျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ပါတနာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ထိုင္ဝမ္ ဂိုးမန္းဆက္ခ်္ ဌာနမွဴးအျဖစ္ တိုင္းအဆင့္အျပန္အလွန္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို လည္း ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ခ်ီအာလင္း ခ်န္းသည္ ဂိုးမန္းဆက္ခ်္တြင္ တြဲဖက္အျဖစ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၇ တြင္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၀ တြင္ ပါတနာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂိုးမန္းဆက္ခ်္ႏွင့္ မပါဝင္ခင္က ခ်ီအာလင္း သည္ ၿဗိတိန္ရွိ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ ၎အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္ ေမာ္တို႐ိုလာ တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။

ခ်ီအာလင္း သည္ ထိုင္ဝမ္ရွိ အမ်ိဳးသား ဆင္းဟြား တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး၊ ပရင့္စ္တန္ တကၠသိုလ္မွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ပါရဂူဘြဲ႕ရခဲ့ကာ၊ ပန္နဇြဲနီးယား တကၠသိုလ္၏ ဝွါတန္ ေက်ာင္းမွ အမ္ဘီေအ ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။

Benjamin HoBenjamin Ho, ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အရာရိွခ်ဳပ္

ဘန္ဂ်မင္ ဟို၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အရာရိွခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလပိုင္းမွ စတင္၍၊ ဤတာဝန္ကုိယူျပီး ကမၻာအႏွံ႔ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈကုိ ညႊန္ၾကားျခင္း၊ HTC အတြက္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ သံုးစြဲသူေစ်းကြက္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ မီဒီယာႏွင့္ဆက္ဆံေရး၊ သံုးစြဲသူမ်ား စိတ္ဝင္စားႏွစ္ၿခိဳက္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူ ေဖၚထုတ္ေလ့က်င့္ေရးတုိ႔ကုိ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

ယခင္က ၎သည္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အမႈေဆာင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အျဖစ္ Far EasTone ဆက္သြယ္ေရးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္၊ အဆိုပါ ေနရာသည္ ၎အေနျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး စဦး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္သည္။ Far EasTone ဆက္သြယ္ေရးတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္၌ပင္ ဘင္ဂ်မင္သည္ Data Express ၏ ဥကၠ႒ ႏွင့္ Conexus Mobile Alliance တြင္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးအရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ Motorola Asia Pacific Ltd., တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသကဲ့သို႔၊ BBDO Greater China၊ Dentsu and Young and Rubicam International တြင္ ဒါ႐ိုက္တာအေနျဖစ္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည္။

ဘင္ဂ်ာမင္းသည္စင္ကာပူရိွ Stamford College မွ စီးပြားေရးဘာသာနွင့္ေစ်းကြက္ဒီပလုိမာရရိွခဲ့ ပါသည္။