၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ HTC သည္ ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆံုး OEM တံဆိပ္ မိုဘိုင္း ကိရိယာမ်ား၏ ဇာတ္ခံုေနာက္ဘက္မွ ဒီဇိုင္းထုတ္ေပးသူႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ၄င္း၏ ဂုဏ္သတင္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ ခုနွစ္ကတည္းက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆန္းစစ္ေ၀ဖန္ျပီး ခ်ီးက်ဴးျခင္းခံထားရေသာ မိုဘိုင္းကိရီယာမ်ားစြာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္ေအာက္တြင္ ပံုမွန္ မိတ္ဆက္ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ေရးျဒပ္မ်ားတြင္ Android နွင့္ Windows Phone operating system မ်ားမွ အားျဖည့္ေပးထားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သံုးစြဲသူအၾကိဳက္ ဖန္တီးေပးထားေသာ အေတြ႔အၾကံဳကိုေပးႏိုင္ရန္ ရည္စူးထားျပီး မိုဘိုင္းကိရိယာတစ္ခုတိုင္းသည္ ၄င္း၏ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ ရွိရန္ လိုအပ္ကာ ၄င္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မျဖစ္သင့္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ု္္ပ္တို႔ထုတ္လုပ္ေပးေနသည္မွာ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အုပ္စုအတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသာ မဟုတ္ပဲ နည္းပညာႏွင့္ တုန္႔ျပန္ဆက္သြယ္ရန္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေရြးခ်ယ္ထားပံုကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ေလးစားဂုဏ္ျပဳရန္ ထုတ္လုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ HTC တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သမ်ွကို လမ္းညြွန္ေပးေနျပီး၊ ၄င္း၏ အလုပ္တြင္ ႏွစ္ျမဳပ္ထားမႈသည္ ကုမၸဏီ၏ အဓိပၸါယ္ကိုေပၚလြင္ေစသည္။

ေအာင္ျမင္မႈသည္ ၄င္းဆံုးသြားသည့္ ေနရာတြင္ စတင္ပါသည္။ သုံးစြဲသူနွင္

လက္လီေရာင္းသူမ်ား၊ သတင္းေ၀ဖန္းခ်က္မ်ား၊ သံုးစြဲသူ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအားေကာင္းေသာအၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ ႏႈန္းထားျမင့္သည့္ထုတ္ကုန္ရည္ညြွန္းမႈမ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္ကိုမွတ္မိေစရန္ ႏွင့္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္သြားေနမႈတို႔ကို ျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ ဤအၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာတိုးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် HTC ႏွင့္ ၄င္း၏ အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကားဆက္ႏြယ္မႈကို အားျဖည့္ေပးေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ပံုစံျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မြမ္းမံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားေသာေၾကာင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ သံုးစြဲသူကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ကြ်န္ုပ္တို႔ တင္ေျမာက္ထားပါသည္။

အေတြ႔အၾကံဳကို အေျခခံေသာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေစသည့္ ဒီဇိုင္းကို ရည္စူးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

ထုတ္ကုန္ ဒီဇိုင္းေပၚတြင္ အဓိကထားကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ၊ လက္ရာေသသပ္ေကာင္းမြန္မႈ၊ သံုးရလြယ္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ၾကားခံကိရိယာမ်ားတို႔ ေပါင္းစပ္လိုက္ေသာအခါ လွပေသာ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ကိရိယာတစ္စံုကို ရရွိပါသည္။ HTC သည္ စံုလင္ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်ွက္ရွိရာ ၄င္းတို႔ထဲတြင္ အံံ့အားသင့္ဖြယ္ကင္မရာတစ္လံုးလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္ေနသည့္ point-and-shoot (ခ်ိန္၍ရိုက္ရေသာ) ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ အျပိဳင္ျဖစ္ျပီး HD ဗီဒီယိုသည္ မိုဘိုင္းဖန္သားျပင္ကို ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ရုပ္ရွင္ရံု အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ အသံကို ဦးစားေပးထားပါသည္။—ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ Beats (စည္းခ်က္)နည္းပညာကို ေပါင္းစပ္ေပးထားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ဖြင့္သည့္ဂီတသည္သာ အေရးပါသည္မဟုတ္ပဲ အသံအရည္အေသြးသည္လည္းအေရးပါေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းကိရိယာတစ္ခုသည္ စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးသာ မဟုတ္ပဲ A/V (ရုပ္/သံ) ေဖ်ာ္ေျဖမႈ စနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စင္တာႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေဖာ္ျပႏိုင္မႈ အတြက္ အေရးပါေသာ ကိရိယာ အျဖစ္ပါ တစ္ခုထဲတြင္ အားလံုး ေပါင္းစုပါဝင္ေနေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း

Google, Microsoft ႏွင့္ Qualcomm ကဲ့သိုေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္နည္းပညာ ဦးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကာလရွည္စြာ အတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွ ရရွိသည့္ ဆက္ဆံေရးသည္ နည္းဗ်ဴဟာအရသာ ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အၾကားရွိ ေနသည့္ဆက္ဆံေရးထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုရင္းႏွီးပါသည္။ ၎တို့သည္ တက္ၾကြစြာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ဖြံံ႕ျဖိဳးေရးႏွင့္ ထုတ္ကုန္ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေစမႈတို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ HTC တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အဆံုးသတ္အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သုံးစြဲသူအတြက္ ျပီးျပည့္စံုေသာအေတြ႔အၾကံဳကို ဖန္တီးေပးျခင္း။ hardware၊ software ႏွင့္ ပါဝင္မႈမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ေပးေဝမႈ စနစ္တို႔သည္ သံုးစြဲသူအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေခ်ာေမြ႔ အလိုက္သိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ေသခ်ာေစပါသည္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ဆံုးအေတြ႔အၾကံဳအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း

ေနာက္ဆံုးေပၚ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားကို လြယ္ကူသည့္သံုးစြဲသူအေတြ႔အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေပးရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို အျမဲရွာေဖြေပးေနျခင္းႏွင့္ ရွာေဖြေပးရန္မွာ ကြ်နု္္ပ္တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္လိုေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားသည္ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ၾကသည့္အခါ ၄င္းတို႔သည္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အျမင္မ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္းကို အားေပး၊ ၾကိဳဆို ခ်ီက်ဴး ဂုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ HTC အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အင္အားသည္ ၄င္း၏ စစ္မွန္မႈ အေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ၄င္းသည္ အတိက်ဆံုးႏွင့္ အရိုးသားဆံုးရရွိႏိုင္သည့္စစ္မွန္သည့္ ကမာၻ၏နားလည္သေဘာေပါက္မႈအသံျဖစ္ပါသည္။ ဤအသိုင္းအဝိုင္း၏ မ်က္လံုးမွတဆင့္ ၾကည့္ရန္ ကြ်န္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားျဖစ္သည့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ သံုးစြဲသူမ်ားကို ကိုယ္ေရးအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ တစ္ဆင့္အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္း အားပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္၊ စိန္ေခၚႏုိင္၊ ေစ့ေဆာ္ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမမ်ား၏ သမိုင္း

တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ လူသား၏ အတြင္းပံုစံ HTC သည္ ခိုင္မာစြာ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ကမာၻတစ္ဝွန္းရွိ သံုးစြဲသူမ်ာစြာတို႔အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ဖန္တီးေပးအပ္ရာတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည့္ HTC သည္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ပထမမ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။

 • ၁၀၈၀ ပစ္ဆယ္ ျပရုပ္ - HTC DROID DNA (၂၀၁၂)
 • 4G LTE Windows Phone - HTC TITAN II (၂၀၁၂)
 • f2.0 အပါခ်ာႏွင့္ စမတ္ဖုန္း - HTC One X ႏွင့္S (၂၀၁၂)
 • Beats Audio ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း – HTC Rezound (၂၀၁၁)
 • 4G LTE Verizon ႏွင့္ AT&T မွ စမတ္ဖုန္း – HTC Thunderbolt ႏွင့္ HTC Vivid (၂၀၁၁)
 • 4G ယူအက္စ္တြက္ ထုတ္ခဲ့ေသာ စမတ္ဖုန္း – Sprint ရွိ HTC EVO 4G (၂၀၁၀)
 • HTC Sense စမတ္ဖုန္း – HTC Hero (၂၀၀၉)
 • ေပါင္းစပ္ထားသည့္ GSM/WiMAX 4G ဖုန္း ကမ ၻာေပၚတြင္ ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ီျခင္း(႐ုရွား) – HTC Max 4G (၂၀၀၈)
 • Android ကိရိယာ – T-Mobile G1 (၂၀၀၈)
 • Microsoft Windows Mobile 6 Pocket PC ႏွင့္ အကင္းပါးေသာ TouchFLO ထိတို႔၍သံုးရေသာ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ နည္းပညာ – HTC Touch (၂၀၀၇)
 • Microsoft Windows Mobile ပလက္ေဖါင္း ေပၚမွ UMTS 3G ကိရိယာ – Cingular 8525 (၂၀၀၇)
 • ကြင္းသံုးကြင္းပါ UMTS PDA (၂၀၀၅)
 • 3G Microsoft Windows Mobile 5.0 ကိရိယာ – HTC Universal (၂၀၀၅)
 • 3G CDMA Windows Mobile 5 ဖုန္း – PPC-6700 (Sprint) ႏွင့္ XV6700 (Verizon) (၂၀၀၅)
 • Microsoft Smart Music ဖုန္း – SDA/SDA Music (၂၀၀၄)
 • Large ၂.၈" TFT ထိကိုင္၍ သံုးရေသာ မ်က္ႏွာျပင္LCD ျပ႐ုပ္ - O2 XDA/T-Mobile ဂ်ာမဏီ Germany MDA/T-Mobile PPC ဖုန္း (၂၀၀၂)
 • Microsoft - အားျဖည့္ စမတ္ဖုန္း (“Stinger”) – SPV (၂၀၀၂)
 • Microsoft ၀ိုင္ယာလက္ Pocket PC – XDA, MDA ႏွင့္ PPC (၂၀၀၂)
 • Microsoft Pocket PC – Compaq iPAQ (၂၀၀၀)
 • အေရာင္ လက္ဖ၀ါးအ႐ြယ္ Color palm-size PC (၁၉၉၉)