Tilslutning af HTC Flyer til en computer

စပီကာဖုန္းကို ဖြင့္ထားစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္၏မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္သြားသည္။ ၎ကို မည္သို႔ ျပန္ဖြင့္ရမည္နည္း။

မ်က္ႏွာျပင္ျပန္ဖြင့္ရန္ ပါဝါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ စပီကာဖုန္းကို အသုံးျပဳေနေသာအခါ ေခၚဆိုမႈ မေတာ္တဆ အဆုံးသတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ား > အသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္ သို႔ သြားၿပီး ပါဝါခလုတ္သည္ ေခၚဆိုမႈကို အဆုံးသတ္ပါ ေ႐ြးစရာကို ရွင္းလင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
0 Personer synes dette var nyttigt