ဖိုင္အခ်ိဳ႕ကို Bluetooth မွတဆင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကြန္ပ်ဴတာသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။ ၎တို႔ဘယ္မွာလဲ။

သုံးေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Bluetooth ပို႔ရာတြင္၊ သိမ္းဆည္းထားမည့္ေနရာသည္ သင္ပို႔လႊတ္လိုက္ေသာ အခ်က္အလက္ ပုံစံ ႏွင့္ လက္ခံယူေသာ စက္အေပၚတြင္မူတည္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းကိုပို႔လႊတ္ပါက၊ ပုံမွန္အား ျဖင့္ဆိုလၽွင္ လက္ခံရရွိသည့္စက္အတြင္းတိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းေစမည္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ အျခားေသာ ဖိုင္ပုံစံကို ကြန္ျပဴတာထံသို႔ပို႔ပါက၊ Windows ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုလၽွင္ Bluetooth သင္၏ Exchange စာ႐ြက္စာတမ္း ဖိုလ္ဒါထဲမွာ သိမ္းဆည္းေပးသည္။

  • Windows XP အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Documents and Settings\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည္]\My Documents\Bluetooth Exchange
  • Windows Vista အတြက္လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Users\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည]\Documents
  • Windows 7 အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Users\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
  • Windows 8 အတြက္ လမ္းေၾကာင္းမွာ- C:\Users\[သင္၏အသုံးျပဳသူအမည]\Documents

အျခားစက္ဆီသို႔ဖိုင္ပို႔ပါက၊ သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာသည္ သင္ပို႔လႊတ္လိုက္သည့္ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္မူတည္သည္။ ဥပမာ။ ။ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံကို အျခားဖုန္းတလုံးထံပို႔ေသာအခါ၊ ၄င္းဓာတ္ပုံကို "‍ဓာတ္ပုံ"‍ ဖိုင္အတြင္းသိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။

 
Personen fanden dies hilfreich
Wählen Sie ein Thema aus der Dropdownliste aus:
441
de
4
*Bitte hier Kommentar eingeben ...
htc-one-xl
Vielen Dank!
ÄHNLICHE ARTIKEL