Nastavení a služby
Wi-Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspotu“.

Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, kterými signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Zapněte Wi-Fi zaškrtnutím políčka Wi-Fi. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
 3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznaných bezdrátových sítí.
 4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko Přidat síť Wi-Fi. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Klepněte na položku Síť Wi-Fi a připojte se k ní.
  • Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
  • Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku Připojit.
  Poznámka: Podle typu sítě a nastavení zabezpečení může být také nutné zadat další informace a vybrat bezpečnostní certifikát.

Pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi (), která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se telefon příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již přistoupili, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem telefon neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do telefonu musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.
 1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
 2. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení > Zabezpečení.
 3. Klepněte na Instalace z karty SD.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Postupujte podle kroků v části Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti a připojte se k síti Wi-Fi.

Kontrola stavu aktuálně připojené sítě

 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Na obrazovce Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Nastavení Wi-Fi a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je telefon právě připojen.
V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.
Poznámka: Pokud chcete odstranit nastavení této sítě z telefonu, klepněte na Odstranit v tomto poli. Po připojení k této bezdrátové síti bude nutné zadat nastavení znovu.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.
 3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Nastavení Wi-Fi stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Vyhledat.
 4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
316
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-wildfire
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY