Nastavení a služby
Wi‑Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Vyberte zaškrtávací pole Wi-Fi a zapněte tak síť Wi-Fi.

  Zařízení HTC Rhyme vyhledá dostupné bezdrátové sítě.

 3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi.

  Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.

  Poznámka: Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku Přidat síť WiFi pro ruční přidání.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
  Poznámka: Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
 5. Klepněte na tlačítko Připojit.

Pokud je zařízení HTC Rhyme připojeno k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se zařízení HTC Rhyme příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem zařízení HTC Rhyme neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do zařízení HTC Rhyme musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.
 1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
 2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko , pak klepněte na Nastavení > Zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Instalace z karty SD.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Na obrazovce Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Nastavení Wi-Fi a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je tablet HTC Rhyme právě připojen.
V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.
Poznámka: Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko Odstranit. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.
 3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi na obrazovce Wi-Fi stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vyhledávání.
 4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
431
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-rhyme
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-wifi