Nastavení a služby
Wi-Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍.
Poznámka: Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Klepněte na dlaždici Wi-Fi pro zapnutí funkce Wi-Fi.
 3. Klepněte na . Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
  Poznámka: Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > Přidat síť pro ruční přidání.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
 5. Klepněte na tlačítko Připojit. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Když se příště zařízení HTC One SV připojí k bezdrátové síti, ke které byl zajištěn přístup, nebudete znovu požádáni o zadání klíče ani jiných bezpečnostních informací.

Zabránění oznámením z nezabezpečených sítí Wi-Fi

Oznámením o nezabezpečených sítí Wi-Fi je možné zabránit.

 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi-Fi.
 3. Klepněte na . Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
 4. Stiskněte a podržte nezabezpečenou síť Wi-Fi, o které již nechcete být informováni, a klepněte na položku Zablokovat oznámení o síti.
 5. Pro odblokování nezabezpečené sítě Wi-Fi stiskněte a podržte název sítě a klepněte na položku Odblokovat oznámení o síti.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC One SV snadno připojit.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi-Fi.
 3. Klepněte na . Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
 4. Klepněte na položku > WPS Push a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
  Poznámka: Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku > Zadání kódu PIN WPS.

Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi-Fi.
 3. Klepněte na . Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
 4. Můžete provádět následující:
  • Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC One SV připojeno, a potom klepněte na položku Odpojit.
  • Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku Odstranit záznam sítě.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi-Fi.
 3. Klepněte na . Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
  Poznámka: Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku > Vyhledávání.
 4. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC One SV můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).
Důležité: Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, zapněte je klepnutím na dlaždici Wi-Fi.
 3. Klepněte na . Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
 4. Klepněte na tlačítko > Pokročilé.
 5. V nabídce Nastavení WISPr vyberte možnost Automatické přihlášení.
 6. Klepněte na možnost Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet.
 7. Klepněte na každou položku na obrazovce pro zadání názvu poskytovatele služby, na vaše přihlašovací jméno (s celým názvem domény) a heslo.
 8. Klepněte na tlačítko > Uložit.
 9. Zapněte Wi-Fi a potom se připojte k veřejné síti Wi-Fi.
Tip:
 • Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
 • V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-wifi