Nastavení a služby
Wi-Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍.
Poznámka: Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na přepínač Wi-Fi vypnout/zapnout pro zapnutí funkce Wi-Fi.
 3. Klepněte na položku Wi-Fi.

  Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

  Poznámka: Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > Přidat síť pro ruční přidání.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
 5. Klepněte na tlačítko Připojit. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Když se příště zařízení HTC One S připojí k bezdrátové síti, ke které byl zajištěn přístup, nebudete znovu požádáni o zadání klíče ani jiných bezpečnostních informací.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete zařízení HTC One S snadno připojit.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na přepínač Wi-Fi vypnout/zapnout pro zapnutí funkce Wi-Fi.
 3. Klepněte na položku Wi-Fi.
 4. Klepněte na položku > WPS Push a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
  Poznámka: Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku > Zadání kódu PIN WPS.

Odpojení od aktuální bezdrátové sítě

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Wi-Fi.
 3. Můžete provádět následující:
  • Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC One S připojeno, a potom klepněte na položku Odpojit.
  • Pokud chcete odstranit nastavení pro tuto síť, stiskněte a přidržte název sítě a potom klepněte na položku Odstranit záznam sítě.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Wi-Fi. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
  Poznámka: Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi, klepněte na položku > Vyhledávání.
 3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

HTC One S můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejné síti Wi-Fi, kterou pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).
Důležité: Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Poddrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Wi-Fi.
 3. Klepněte na tlačítko > Pokročilé.
 4. V nabídce Nastavení WISPr vyberte možnost Automatické přihlášení.
 5. Klepněte na možnost Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet.
 6. Klepněte na každou položku na obrazovce pro zadání názvu poskytovatele služby, na vaše přihlašovací jméno (s celým názvem domény) a heslo.
 7. Klepněte na tlačítko > Uložit.
 8. Zapněte Wi-Fi a potom se připojte k veřejné síti Wi-Fi.
Tip:
 • Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete zadat až pět sad přihlašovacích údajů do seznamu Účty WISPr.
 • V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Důležité: Do zařízení HTC One S musíte nainstalovat certifikát a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS. Tyto informace obdržíte od správce sítě.
 1. Uložte certifikační soubor v zařízení HTC One S.
 2. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Instalovat z úložiště telefonu.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-wifi