Nastavení a služby
Wi-Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍.
Poznámka: Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na přepínač Wi-Fi vypnout/zapnout pro zapnutí funkce Wi-Fi.
 3. Klepněte na položku Wi-Fi.

  Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

  Poznámka: Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku > Přidat síť pro ruční přidání.
 4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
  Poznámka: Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
 5. Klepněte na tlačítko Připojit.

Pokud je zařízení HTC Incredible S připojeno k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu.

Když se zařízení HTC Incredible S příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem zařízení HTC Incredible S neresetujete na výrobní nastavení.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Wi-Fi a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je připojeno zařízení HTC Incredible S.
V okně se zprávou se zobrazí Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.
Poznámka: Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko Odstranit.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na položku Wi-Fi. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.
  Poznámka: Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi stiskněte a potom klepněte na položku Vyhledávání.
 3. Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Připojení k síti Wi-Fi s vyvužitím širšího zabezpečení

Důležité: Do zařízení HTC Incredible S musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.
 1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
 2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Nastavení > Zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Instalace z karty SD.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
389
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-incredible-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-wifi