Wi‑Fi

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě a potom zaškrtněte políčko Wi-Fi pro zapnutí funkce Wi-Fi. Tablet HTC Flyer vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
 3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznaných sítí Wi-Fi.
 4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko Přidat síť Wi-Fi. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
 6. Pokud vyberete síť, která požaduje heslo, zadejte klíč a potom klepněte na položku Připojit.

Pokud je tablet HTC Flyer připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se tablet HTC Flyer příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem tablet HTC Flyer neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do tabletu HTC Flyer musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.
 1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
 2. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 3. Klepněte na položku Zabezpečení > Instalace z karty SD.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi.
 3. Klepněte na bezdrátovou síť, ke které je zařízení HTC Flyer momentálně připojeno.
V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.
Poznámka: Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko Odstranit. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.
 3. Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi klepněte na položku > Vyhledávání.
 4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Nastavení, kdy se odpojit od sítě Wi-Fi

Můžete zadat, kdy přepínat mezi připojením Wi-Fi a datovým připojením.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi.
 3. Klepněte na položku Zásady odpojení Wi-Fi a potom zvolte požadovanou politiku.
0 lidí to považuje za užitečné