Nastavení a služby
Wi-Fi
Nastavení a služby

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍. Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se bude lišit v závislosti na objektech, jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi, které musí signál Wi-Fi překonat.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Vyberte zaškrtávací pole Wi-Fi a zapněte tak síť Wi-Fi. Tablet HTC ChaCha vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
 3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznaných bezdrátových sítí.
 4. Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko Přidat síť Wi-Fi. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Klepněte na položku Síť Wi-Fi a připojte se k ní. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni.
 6. Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku Připojit.

Pokud je tablet HTC ChaCha připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi , která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků).

Když se tablet HTC ChaCha příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již byli dříve připojeni, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem tablet HTC ChaCha neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do tabletu HTC ChaCha musíte nainstalovat síťový certifikát (*.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.
 1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
 2. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na položku Nastavení > Zabezpečení.
 3. Klepněte na položku Instalace z karty SD.
 4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
 5. Zapněte Wi-Fi a připojte se k bezdrátové síti.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Na obrazovce Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku Nastavení Wi-Fi a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je tablet HTC ChaCha právě připojen.
V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.
Poznámka: Chcete-li z telefonu odebrat nastavení této bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko Odstranit. Pokud se chcete znovu připojit k bezdrátové síti, kterou jste právě odstranili, musíte si tuto bezdrátovou síť znovu zvolit ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi. Pokud se jedná o zabezpečenou bezdrátovou síť, musíte znovu zadat přihlašovací informace pro tuto bezdrátovou síť.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.
 2. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi.
 3. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Wi-Fi stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Vyhledávání.
 4. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-connections_internet-wifi